Püf
Noktaları
Soru
Sayısı
Çözümlü
Soru
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Genel Kültür ve Genel Yetenek Grubu
    Türkçe
      TÜRKÇENİN ZENGİNLİĞİ 12 17 11
      ANLATIM BİÇİMLERİ (SÖZCÜKLER) 13 13 12
      ANLATIM BİÇİMLERİ (CÜMLELER) 11 5 4
      YAZIM KURALLARI 13 10 1
      NOKTALAMA İŞARETLERİ 13 2 2
      ANLATIM BOZUKLUKLARI 10 2 2
      ANLAYARAK OKUMA 13 12 7
      YAZILI ANLATIM BİLGİLERİ 14 10 7
      ANLATI TÜRLERİ I 12 16 10
      ANLATI TÜRLERİ II 10 11 7
      ANLATI TÜRLERİ III 15 11 5
      SÖZLÜ ANLATIM 15 11 6
           
    Matematik
      DÖRT İŞLEM 14 30 20
      ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 8 26 12
      DENKLEMLER, ÖZDEŞLİKLER VE EŞİTSİZLİKLER 14 40 23
      BÖLME VE BÖLÜNEBİLME 12 12 10
      ORAN-ORANTI 6 10 8
      PROBLEMLER 10 13 11
      KOORDİNAT DÜZLEMİ, DOĞRU VE PARABOL 11 45 29
      FONKSİYONLAR 7 43 24
      ÜSTEL VE LOGORİTMİK FONKSİYONLAR 9 46 26
      DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMİ 6 32 16
           
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
      İNKILÂP (DEVRİM) KAVRAMI 12 22 5
      TÜRK İNKILÂBINA YOL AÇAN NEDENLER 15 40 5
      I. DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI 15 34 5
      OSMANLI DEVLETİ'NİN PARÇALANMAYA BAŞLAMASI 11 35 5
      M. KEMAL PAŞA'NIN OLAYLARI DEĞERLENDİRMESİ VE TUTUMU 15 34 5
      KONGRELER YOLUYLA ÖRGÜTLENME VE KUVAYI MİLLİYE 15 34 4
      MİSAK-I MİLLİ'DEN TBMM'YE 13 35 5
      TBMM'NİN KURULUŞU, YAPISI VE ÇALIŞMALARI 15 35 5
      ULUSAL ORDUNUN KURULMASI VE KURTULUŞ SAVAŞI 13 27 1
      KURTULUŞ SAVAŞI 15 27 3
      KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BİTİŞİ 13 35 5
      CUMHURİYETİN İLANI HALİFELİĞİN KALDIRILMASI 15 36 5
      ANAYASAL SİSTEMİN KURULMASI VE GELİŞİMİ 15 35 5
      TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İÇ SİYASETİ 10 35 5
      TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DIŞ SİYASETİ 15 35 5
      İNKILÂPLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRK İNKILÂBI 10 28 1
      TÜRK İNKILÂBINI ETKİLEYEN AKIMLAR 11 32 0
      DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ (TÜRK İNKILÂBININ HEDEFİ) 14 28 0
      TÜRK HUKUK SİSTEMİNİN KURULMASI 15 32 0
      TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KURULMASI 8 29 0
      TÜRK EKONOMİSİNİN YENİDEN YAPILANMASI 14 30 0
      TÜRK TOPLUM YAŞAMINA İŞLERLİK GETİREN DİĞER YENİLİKLER 7 30 0
      ATATÜRK İLKELERİNİN GENEL NİTELİKLERİ 6 10 0
      ATATÜRK İLKELERİ 1: CUMHURİYETÇİLİK 6 31 0
      ATATÜRK İLKELERİ 2: MİLLİYETÇİLİK 8 33 0
      ATATÜRK İLKELERİ 3-4: HALKÇILIK VE DEVLETÇİLİK 13 31 0
      ATATÜRK İLKELERİ 5: LAİKLİK 7 29 0
      ATATÜRK İLKELERİ 6: İNKILÂPÇILIK (DEVRİMCİLİK) 11 22 0
      ATATÜRKÇÜLÜĞE KARŞI ELEŞTİRİLER VE YANITLAR 8 10 0
      GENEL DEĞERLENDİRME 9 10 0
           
    İngilizce
           
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Hukuk Grubu
    Meslek Hukuku
      MESLEK HUKUKUNUN KONUSU, SMMM VE YMM MESLEĞİ 15 12 7
      SMMM VE YMM ODALARI 15 15 7
      TÜRKİYE SMMM VE YMM ODALARI BİRLİĞİ (TÜRMOB) 14 14 7
      SMMM STAJ YÖNETMELİĞİ VE STAJ ESASLARI 15 14 7
      SMMM VE YMM SINAV YÖNETMELİĞİ VE SINAV ESASLARI 13 16 7
      YMMM TASDİK KONULARI VE TASDİKE İLİŞKİN ESASLAR 15 16 7
      MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI I 15 11 6
      MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI II 15 11 6
      MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI III 12 10 6
      SMMM ve YMM KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 15 12 9
           
    İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
      İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN BİLGİLER 14 25 11
      İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE UYGULAMA ALANI 15 21 7
      İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI 15 21 9
      İŞ İLİŞKİSİNİN ÜCRET YÖNÜNDEN DÜZENLENMESİ 14 12 5
      İŞ İLİŞKİSİNİN ZAMAN YÖNÜNDEN DÜZENLENMESİ 15 13 7
      İŞ İLİŞKİSİNİN KİŞİLER YÖNÜNDEN DÜZENLENMESİ 9 15 7
      İŞ İLİŞKİSİNİN SON BULMASI VE SONUÇLARI 15 13 7
      SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE SOSYAL SİGORTALARIN İŞLEYİŞİ 13 15 6
      SOSYAL SİGORTA KOLLARI 15 12 7
      GENEL SAĞLIK SİGORTASI 11 11 6
           
    Vergi Hukuku
      VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI 15 22 8
      VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 15 30 13
      VERGİ MÜKELLEFİYETİ VE SORUMLULUĞU 15 15 8
      VERGİLENDİRME SÜRECİ 15 19 10
      GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 15 22 7
      TİCARİ KAZANÇ 15 20 8
      ZİRAİ KAZANÇ VE SERBEST MESLEK KAZANCI 15 23 9
      GAYRİMENKUL VE MENKUL SERMAYE İRADI 15 29 9
      ÜCRET, DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR 14 20 7
      BEYAN ESASI VE BEYANNAME TÜRLERİ 15 20 10
      VERGİNİN TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLİ 15 19 10
      KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFLERİ VE MUAFİYETLER 15 12 7
      KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAHIN TESPİTİ 12 13 4
      KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAHIN TESPİTİNDE ÖZEL DURUMLAR 15 12 6
      KURUMLAR VERGİSİNDE KAZANCIN BİLDİRİLMESİ 15 14 5
      KATMA DEĞER VERGİSİ 15 13 7
           
    Borçlar Hukuku
      Borç ilişkisinin Temel Kavramları 10 26 20
      Sözleşmelerin Geçersizliği - Temsil 10 28 25
      Haksız Fiiller - I (Sorumluluk Olguları) 10 27 20
      Haksız Fiiller II ve Sebepsiz Zenginleşme 10 27 21
      İFA 13 36 27
      Borcun İfa Edilememesi (İfa Engelleri) 12 33 27
      Özel Durumlar - Özel Kayıtlar - Tarafların Değişmesi 11 31 24
      Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere Etkileri ve Borcun Sona Ermesi 12 27 18
           
    Ticaret Hukuku
      Ticari İşletme, Tacir, Ticari İş, Ticari Yargı 14 34 23
      Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Haksız Rekabet 15 37 24
      Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları ve Cari Hesap 14 40 26
      Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık I 11 27 19
      Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık II 7 14 11
      Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Denetim I 10 21 14
      Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Denetim II 10 19 12
      Genel Kurul ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi 14 29 19
      Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler 13 34 23
      Kıymetli Evrak I 11 23 16
      Kıymetli Evrak II 11 23 16
           
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Ekonomi ve Maliye Grubu
    Ekonomi
      TEMEL KAVRAMLAR 13 39 11
      KITLIK, TERCİH VE FAYDA 13 42 14
      ARZ VE TALEP 12 38 14
      ESNEKLİK 11 36 14
      ARZ VE TALEP UYGULAMALARI 11 32 12
      ÜRETİM VE MALİYETLER 15 34 14
      TAM REKABET PİYASASI 9 36 11
      EKSİK REKABET PİYASASI 10 30 9
      FAKTÖR PİYASALARI 11 33 12
      KAMUSAL MALLAR VE DIŞSALLIKLAR 9 35 10
      MİKRO İKTİSATTAN MAKRO İKTİSADA GEÇİŞ 15 31 7
      MİLLİ GELİR MUHASEBESİ 15 33 11
      MİLLİ HASILANIN BELİRLENMESİ 14 26 7
      MAKRO EKONOMİK DENGE 14 33 10
      MALİYE POLİTİKASI VE TOPLAM HARCAMALAR 15 33 12
      PARA VE BANKACILIK 12 29 9
      PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 13 30 10
      TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE ENFLASYON 13 30 7
      BÜYÜME VE KALKINMA 13 27 9
      AZGELİŞMİŞLİK TEORİLERİ VE KALKINMA STRATEJİLERİ 15 13 7
      ULUSLARARASI TİCARET 12 29 7
      ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ 13 24 11
      ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI 15 20 10
      DÖVİZ PİYASASI 14 32 14
      ÖDEMELER BİLANÇOSU 15 24 10
           
    Maliye
      GENEL EKONOMİ İÇİNDE KAMU KESİMİNİN GELİŞİMİ 15 27 11
      KAMU MALİYESİNİN GÖREVLERİ 12 33 9
      KAMUSAL MALLAR VE DIŞSALLIKLAR 11 33 9
      KAMU HARCAMALARI VE SINIFLAMASI 15 24 9
      KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ NEDENLERİ 14 27 7
      KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİK 12 28 8
      BÜTÇELEME SİSTEMLERİ VE TÜRK BÜTÇE SİSTEMİ 14 22 5
      KAMU GELİRLERİ - VERGİ 11 24 7
      VERGİ TEORİSİNE GİRİŞ 15 25 4
      VERGİLEME TEKNİĞİ 15 23 8
      VERGİ ANALİZİ 14 24 7
      VERGİ TÜRLERİ 15 25 7
      BÜTÇE AÇIĞI VE DEVLET BORÇLARI 14 23 9
      YEREL YÖNETİMLER 15 22 8
           
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Muhasebe Grubu
    Muhasebe Standartları
      KAVRAMSAL ÇERÇEVE 15 25 10
      TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU STANDARDI 15 13 5
      TMS 2 STOKLAR STANDARDI 14 14 9
      TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI STANDARDI 12 13 9
      TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER STANDARDI 11 11 7
      TMS 10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR STANDARDI 6 12 6
      TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI 13 12 7
      TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI 12 11 6
      TMS 14 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA STANDARDI 11 12 8
      TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI 13 21 8
      TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI 13 16 7
      TMS 18 HASILAT STANDARDI 10 15 9
      TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDI 12 15 7
      TMS-20 DEVLET TEŞVİKLERİNİNMUHASEBELEŞTİRİLMESİ STANDARDI 13 11 8
      TMS 21 KUR DEĞİŞİMLERİNİN ETKİLERİ STANDARDI 8 15 8
      TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI 10 10 8
      TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR STANDARDI 14 7 4
           
    Mali Tablolar Analizi
      MALİ TABLOLAR ANALİZİ 14 17 10
      TEMEL MALİ TABLOLAR 14 13 7
      EK MALİ TABLOLAR 15 13 10
      MALİ ANALİZ TÜRLERİ 8 14 7
      KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ (YATAY ANALİZ) 9 11 8
      YÜZDE YÖNTEMİ İLE ANALİZ (DİKEY ANALİZ) 14 13 7
      EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ (TREND ANALİZİ) 11 12 6
      ORAN ANALİZİ 10 18 14
           
    Finansal Muhasebe
      İŞLETME VE MUHASEBE 15 28 14
      MALİ TABLOLAR 15 41 18
      HESAPLAR 15 35 15
      MUHASEBEDE KAYIT BELGELERİ VE DEFTERLER 15 33 9
      MUHASEBE SÜRECİ 14 29 9
      MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE GKGMİ 14 25 8
      HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER 15 37 11
      ALACAKLAR 15 37 11
      STOKLAR 11 39 10
      DURAN VARLIKLAR 15 33 10
      MALİ BORÇLAR 12 35 12
      TİCARİ BORÇLAR 12 35 14
      ÖZKAYNAKLAR 12 32 10
      DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 14 36 17
      HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 13 34 9
      ALACAKLAR DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 8 33 7
      STOKLAR DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 14 36 15
      DURAN VARLIKLAR DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 14 36 12
      YABANCI KAYNAKLAR (BORÇLAR) DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 11 30 8
      GELİRLER VE GİDERLER DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 15 33 10
      ÖZKAYNAKLAR DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 12 32 7
      MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ 15 36 12
           
    Maliyet Muhsebesi
      MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ 15 39 10
      İLK MADDE VE MALZEME MALİYETLERİ 14 41 12
      İŞÇİLİK MALİYETLERİ 15 36 12
      GENEL ÜRETİM MALİYETLERİ 14 31 8
      MALİYET DAĞITIMLARI 13 24 10
      KAPSAMINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ 5 11 7
      BİRLEŞİK MALİYET 6 27 9
      SİPARİŞ MALİYETİ SİSTEMİ 12 29 10
      SAFHA MALİYETİ SİSTEMİ 15 10 5
      MALİYET-HACİM-KÂR ANALİZİ 15 16 3
      STANDART MALİYET SİSTEMİ VE SAPMA ANALİZİ 15 16 5
           
    Muhasebe Denetimi
      BİLGİNİN DOĞRULUĞU, GÜVENİRLİĞİ VE BAĞIMSIZ DENETİM 15 30 12
      GENEL KABULGÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI 13 24 5
      DENETİMDE ÖNEMLİLİK, RİSK VE KANIT 15 32 7
      İÇ KONTROL, DENETİM TESTLERİ VE DENETİMİN PLANLANMASI 15 23 6
      MUHASEBE DENETİMİNDE ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME RİSKİ 15 14 7
      MALİ TABLOLARIN DENETİMİ 15 5 5
      DENETİMİN TAMAMLANMASI VE DENETİM RAPORU 15 5 5
           
    TOPLAMLAR
      TOPLAM DERS SAYISI 16
      TOPLAM ÜNİTE SAYISI 211
      TOPLAM PÜF NOKTASI SAYISI 2,685
      TOPLAM SORU SAYISI 5,060
      TOPLAM ÇÖZÜMLÜ SORU SAYISI 1,927


   
 
Satış İade ve İptal Koşulları  |  İletişim  |  Künye  |  Ders Programı  |  Toolbar  |  email:bilgi@pratikders.com Pratikders Facebookta Pratikders Twitterde
pratikders.com (C) 2012. Tüm hakları saklıdır.

telefon numaralarımız

AÖF Açık Öğretim Fakültesi SMMM Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı